Geniza je hebrejský termín pro nařízení odkládat na určené místo – rovněž zvané geniza – židovské rituální předměty, které již neplní svou roli, ale z náboženských důvodů je nelze zničit
GENIZA je náboženské nařízení ochraňovat Boží jméno.
Nařízení se vztahuje na všechny písemnosti, které jedno z Božích jmen obsahují. Když tyto předměty doslouží, je třeba odložit je tak, abychom vlastní rukou Boží jméno nezničili, aby se takový předmět mohl rozpadnout sám.
GENIZA je prostor, který sloužil k odkládání opotřebovaných rituálních předmětů.
K odkládání poničených náboženských svitků, modlitebních knih a dalších předmětů sloužily obvykle půdy synagog – uzavřené, veřejně nepřístupné prostory, kde se „posvátné smetí“ mohlo nerušeně rozkládat.
GENIZA  vyjmutí – textu či jiného předmětu z oběhu a jeho uložení tak, aby k němu nikdo nemohl.
Podle talmudické literatury je třeba zbožné židy chránit nejen před poničenými kanonickými texty, ale i před texty apokryfickými, nepůvodními či podvrženými. Tyto všechny vyžadují genizu.
GENIZA  výraz odvozený ze semitského kořene G-N-Z, גנז, který má perský původ a významově souvisí s odkládáním a ukrýváním věcí.
Doklady použití slov vytvořených z tohoto kořene G-N-Z v biblických textech zmiňují uchovávání pokladů, např. drahých oděvů a jiných cenností, případně uschování věci s úmyslem předejít jejímu znesvěcení.
Svitky Tóry
ŽIDOVSKÉ SVÁTKY
Židovská domácnost
Mužský svět
Ženský svět
Dětský svět
Židovský hřbitov
Synagoga
Knižní polička