O projektu

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období přináší také velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity. Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi. Sekretariátem Fondů EHP a Norska pro všechny přijímající země je Kancelář finančních mechanismů v Bruselu. Projekt Židovského muzea v Praze Tajemství půdy vzniká za podpory Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014-2021. Židovské muzeum v Praze obdrželo na projekt dotaci v maximální výši 16 808 175 Kč, což je cca 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu 18 774 834,00 Kč.
www.fondyehp.czwww.eeagrants.org

Historie projektu

V 90. letech 20. století realizovalo Židovské muzeum v Praze výzkum geniz v objektech ve vlastnictví Federace židovských obcí i jejích členských organizací. Celkem prozkoumali pracovníci muzea 13 lokalit a získali přes 3000 nálezů, nejstarší ze 16. století a nejmladší z 19. století. Některé z těchto nálezů se již dříve podařilo zpřístupnit veřejnosti, avšak většina na zpracování teprve čekala.

Geniza

Geniza je hebrejský termín pro nařízení odkládat předepsaným způsobem předměty, které již neplní svou rituální roli, ale z náboženských důvodů je není možné zničit. Důvodem nařízení je respekt k Božímu jménu, které hebrejské svitky či knihy často obsahují. V projektu Tajemství půdy zkoumáme a ukazujeme, jakou podobu měl zvyk odkládání předmětů v českých a moravských židovských obcích.

Projekt Tajemství půdy

Modlitební řemínky, svitky Tóry, amulety, nejrůznější věci osobní potřeby a dokonce i boty. To vše nalezli pracovníci muzea v uplynulých desetiletích na půdách českých a moravských synagog. Židovské muzeum v Praze nyní představuje tento ojedinělý soubor 1650 nově restaurovaných sbírkových předmětů veřejnosti v rámci projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog. Vedle tematických výstav přímo v regionech, odkud nálezy pocházejí, seznamujeme veřejnost s genizami nyní také prostřednictvím těchto webových stránek, online sbírkového katalogu, a sociálních sítí Facebook a Historypin.

Na projektu zpřístupnění kulturního dědictví židovské komunity se podílejí další tři instituce: Regionální muzeum v Chrudimi, Západočeské muzeum v Plzni a Norské centrum pro studium holocaustu a menšin v  Oslu, které se kromě vědecké činnosti věnuje i vzdělávání o holocaustu, genocidách, antisemitismu a extremismu.

Výstavy, publikace, workshopy

Ve spolupráci s českými muzei vznikají výstavy Tajemství půdy: v roce 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi (7. 4. – 30. 6. 2022) výstava se zaměřením na nálezy z východočeských geniz a v roce 2023 v Západočeském muzeu v Plzni (4. 4. – 25. 6. 2023) s akcentem na střední a západní Čechy. K výstavám je publikován obsáhlý dvojjazyčný katalog, který je k zakoupení na e-shopu. Součástí projektu jsou i odborné workshopy. Na prvním z nich se zájemci z řad restaurátorů i laiků seznámili s vhodnými přístupy k nálezům podobného charakteru. Cenné zkušenosti zahraničního partnera projektu, Norského centra pro studium holocaustu a menšin v  Oslu, jsou využity při přípravě výukových seminářů a vzdělávacích materiálů a při workshopu, v jehož rámci se pracovníci paměťových institucí seznámí s tématem geniz a jeho pedagogickým potenciálem.

O nás

Židovské muzeum v Praze je zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Ministerstvo kultury České republiky a Federace židovských obcí v České republice, statutárním orgánem sdružení je jeho ředitel. Sbírka zapsaná v CES dle zákona 122/2000 Sb. je majetkem (vlastnictvím) zájmového sdružení právnických osob. Hlavním předmětem činnosti sdružení je shromažďování, doplňování, odborná správa, a prezentace sbírek a tvorba, doplňování a správa knihovního a archivního fondu, osvětová, publikační, vydavatelská a vzdělávací činnost, dále kulturní a jiná činnost, týkající se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na Moravě.

Židovské muzeum v Praze je vlastníkem světově výjimečné muzejní sbírky dokládající židovskou přítomnost v českých zemích. S cílem rozšířit tuto sbírku provádí muzeum mimo jiné své aktivity také terénní výzkum na celém území České republiky zaměřený na lokální nálezy geniz. Židovské muzeum v Praze se snaží zkoumat, vyzvednout, konzervovat či restaurovat, odborně zpracovat a veřejnosti prezentovat tyto vysoce cenné materiály dokumentující každodenní život zaniklých lokálních českých a moravských židovských obcí.

Více na www.jewishmuseum.cz

Lidé v projektu

Lenka Uličná

odborná správa nálezů, Židovské muzeum v Praze

odborná správa nálezů

Hana Vebrová

projektový manažer, Židovské muzeum v Praze

projektový manažer

Jan Šíblo

koordinátor restaurátorské dílny papíru, restaurátor papíru, Židovské muzeum v Praze

restaurátor papíru

Martina Vostalová

restaurátorka papíru, Židovské muzeum v Praze

restaurátorka papíru

Anna Rogynska

restaurátorka papíru, Židovské muzeum v Praze

restaurátorka papíru

Nika Richtr Nauschová

koordinátorka restaurátorské dílny textilu, restaurátorka textilu, Židovské muzeum v Praze

restaurátorka textilu

Jaroslav Kuntoš

kurátor kovů a trojrozměrných předmětů, Židovské muzeum v Praze

kurátor kovů

Pavel Veselý

koordinátor restaurátorské dílny kovů, restaurátor kovů, Židovské muzeum v Praze

restaurátor kovů

Dana Veselská

Dana Veselská - finanční manažer projektu

finanční manažer

Eva Holá

grafika projektu

grafika projektu

Tomáš Roháček

architektonické řešení výstav

architektonické řešení výstav

Žaneta Bohorodčanerová

vedoucí a koordinátor podávání projektu, Židovské muzeum v Praze

vedoucí a koordinátor podávání projektu

VIDEA

Jak probíhá restaurování

Nálezy z českých a moravských geniz obsahují značné množství materiálu různého charakteru od rituálních textilií, přes části interiérového vybavení synagog po fragmenty modlitebních knih. Všechny předměty spojuje velká míra jejich poškození, které vyplývá z podstaty genizových nálezů – jde o předměty vědomě odložené, jejichž osudem měl být postupný, ale cílený zánik. Naším záměrem není restaurováním navracet těmto předmětům jejich původní podobu. Za část jejich hodnoty považujeme jejich současný, nálezový stav, který ukazuje stopy užívání a připomíná tak původní majitele. Proto volíme takové postupy a prostředky, které v maximální možné míře dochovají jejich současný stav, ale zároveň zaručí, že s nimi bude možné bezpečně manipulovat v rámci navazujících kroků podrobného kurátorského studia, digitalizace a uložení.